paypal binary options broker

Mokyklos savivalda

Spausdinti

 

Direkcinė taryba

   Direkcinėje taryboje aptariami mokyklos savivaldos klausimai. Aptariamas mokyklos ir mokinių tarybos priimtų nutarimų vykdymas. Analizuojami mokytojų praktinio darbo rezultatai, teikiami pasiūlymui efektyvumui didinti. Aptariamas mokyklos vadovų funkcijų paskirstymas. Atsižvelgiama, kaip mokyklos darbuotojai vykdo ugdymo planą, ar laikosi vidaus darbo tvarkos taisyklių bei mokytojų tarybos nutarimų. Svarsto kitu aktualius klausimus.

Direkcinę tarybą sudaro: 
   Pirmininkas – direktorius Romualdas Blechertas.
   Nariai:
direktoriaus pavaduotoja ugdymui Diana Pavilonienė
ūkvedys Kęstutis Šarka

 

Mokyklos taryba

   Mokyklos taryba analizuoja ugdymo planų įgyvendinimą, specialiųjų poreikių moksleivių ugdymą, mokytojų veiklos planavimo kokybę. Diskutuoja dėl mokyklos metinės veiklos programos, ugdymo plano. Didelis dėmesys skiriamas prevencinėms programoms, darbui su moksleiviais, turinčiais elgesio ir lankomumo problemų, tvarkaraščio sudarymo problemoms, higieninių reikalavimų vykdymui. Svarstomas pedagogų darbo krūvis, iškilę konfliktai, pedagogų skatinimas. Posėdžiuose orientuojamasi į mokyklos veiklos tobulinimo klausimus, siekiant aukštesnės ugdymo kokybės.

Mokyklos tarybos pirmininkė – Nijolė Guntarskienė.

Nariai:

  • Estera Žiliuvienė
  • Ilona Vaitiekaitienė
  • Nijolė Kairienė
  • Vilija Venckuvienė
  • Aptarnaujančio personalo atstovė Viktorija Jonikaitienė
  • Mokinių tėvų/globėjų atstovai Birutė Pokvytienė
Rusnės specialioji mokykla © 2012