paypal binary options broker

Paslaugos

Spausdinti

 

Slaugytoja

Slaugytoja teikia pirmąją pagalbą, kontroliuoja profilaktinį mokinių ir darbuotojų patikrinimą, prižiūri mokyklos higienos būklę. Moko įstaigos bendruomenę saugoti ir prižiūrėti sveikatą. Teikia konsultacijas sveikatos stiprinimo ir ligų profilaktikos klausimais. Bendradarbiauja su kitomis institucijomis nuo kurių priklauso mokinių sveikata. 


Slaugytoja Ramutė Žvinglevičienė

Logopedas

Logopedas teikia specialiąją pedagoginę pagalbą mokiniams, turintiems kalbos ir kitų komunikacijos sutrikimų. Įvertina mokinių kalbos raidos ypatumus, nustato kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus. Bendradarbiaudamas su mokytojais, specialiųjų poreikių mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), kitais asmenimis, tiesiogiai dalyvaujančiais ugdymo procese, mokyklą aptarnaujančios pedagoginės psichologinės tarnybos specialistais, numato specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo tikslus ir uždavinius, jų pasiekimo būdus ir metodus, atitinkančius specialiuosius mokinių poreikius bei galimybes, ir juos taiko. Šalina specialiųjų poreikių mokinių kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus. Rengia ir naudoja specialiosios pedagoginės (logopedinės) pagalbos teikimo procese specialiąsias mokymo priemones, skirtas specialiųjų poreikių mokinių kalbos ir kitų komunikacijos sutrikimų lavinimui. Taiko savo darbe logopedijos naujoves.

Logopedė Ligita Miliauskienė

Socialinis pedagogas

Socialinis pedagogas siekia padėti vaikams geriau adaptuotis visuomenėje, bendruomenėje, švietimo ar globos įstaigoje, kitose socialinėse įstaigose, vykdančiose ugdymo funkcijas, racionaliau išnaudoti visas teikiamas galimybes lavintis, mokytis ir augti savarankiškais piliečiais. Socialinis pedagogas dirba kartu su pedagogais, klasių auklėtojais, kitais specialistais, tėvais ar
teisėtais vaiko atstovais, bendruomene.

Socialinė pedagogė Renalda Matevičienė

Gydomosios gimnastikos specialistas

Mokykloje dirba gydomosios gimnastikos specialistė, kuri teikia individualią pagalbą bei veda grupinius užsiėmimus. Tai plačiai praktikoje naudojama gydomosios kūno kultūros šaka. Įrengta specialiai šiems užsiėmimams skirta salė, naudojamas šiuolaikiškas inventorius, įvairiausios mankštai ir fiziniam aktyvumui reikalingos priemonės. Užsiėmimų metu atliekami įvairūs fiziniai pratimai - skirtingoms raumenų grupėms stiprinti, žaidžiami žaidimai - vaikų fiziniam aktyvumui gerinti, atliekami masažai. Ugdytiniams teikiama visapusiška, kvalifikuota pagalba.  

 

Gydomosios gimnastikos specialistė Lina Surgailienė

Psichologas asistentas

Mokyklos psichologo pagrindinis uždavinys - rūpintis vaikų psichine sveikata ir reikalingų psichologinių ugdymo sąlygų sudarymu. Konsultuoja siekiant aptarti ir nustatyti vaiko, tėvų
(ar teisėtų vaiko atstovų), pedagogų problemas, planuoti veiklą joms spręsti ir numatyti tiesioginio poveikio būdus. Mokyklos psichologas dažniausiai pateikia rekomendacijas ir moko ugdymo proceso dalyvius tiesioginio poveikio būdų, bendradarbiauja su tėvais (ar teisėtais vaiko atstovais), pedagogais, švietimo, vaikų globos įstaigų vadovais ir kitais su vaiko ugdymu
susijusiais asmenimis.

Psichologė asistentė Aušra Užkuraitienė

Rusnės specialioji mokykla © 2012