paypal binary options broker

Socialinis pedagogas

Spausdinti

 

Socialinis pedagogas siekia padėti vaikams geriau adaptuotis visuomenėje, bendruomenėje, švietimo ar globos įstaigoje, kitose socialinėse įstaigose, vykdančiose ugdymo funkcijas, racionaliau išnaudoti visas teikiamas galimybes lavintis, mokytis ir augti savarankiškais piliečiais. Socialinis pedagogas dirba kartu su pedagogais, klasių auklėtojais, kitais specialistais, tėvais ar teisėtais vaiko atstovais, bendruomene.

Socialinio pedagogo tikslas – teikti socialinę–pedagoginę pagalbą specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams, padėti jiems ugdyti socialinius ir emocinius gebėjimus, geriau adaptuotis visuomenėje, užtikrinti sėkmingą ugdymosi procesą, vykdyti neigiamų socialinių reiškinių prevenciją, skatinti socialinį, fizinį aktyvumą bei užimtumą.

Socialinio pedagogo veikla:

 Padeda mokiniams adaptuotis mokykloje;

 Teikia mokiniams reikalingas socialines pedagogines paslaugas;

 Padeda spręsti mokinių lankomumo, užimtumo, elgesio ir socialines problemas;

 Atstovauja ir gina vaiko teises mokykloje ir už jos ribų;

 Vykdo prevencines programas;

 Padeda tėvams ugdyti savo vaiką, suprasti jo socialinius ir psichologinius poreikius, jų tenkinimo svarbą.

 Siekiant užtikrinti vaiko gerovę bendradarbiauja su įvairiomis institucijomis.

Siekdamas vaiko gerovės ir saugumo socialinis pedagogas mokykloje vykdo šias funkcijas:

 Įvertinimo (renka informaciją, analizuoja, daro išvadas).

 Konsultacinę (pataria, padeda, konsultuoja).

 Vadybinę (organizuoja, telkia, planuoja, priima sprendimus ir už juos atsako).

 Korekcinę (skatina, įgalina, padeda adaptuotis, aktyvina, mobilizuoja).

 Šviečiamąją (informuoja, aiškina).

 Koordinacinę (palaiko ryšius, siunčia-perduoda informaciją).

 Prevencinę (numato neigiamus reiškinius, poelgius ir padeda jų išvengti).

 Teisinę (atstovauja, gina vaiko interesus).

 Socialinio ugdymo.

Pagrindinės socialinio pedagogo pagalbos formos:

 Individualus darbas su mokiniais (konsultacijos);

 Darbas su mokinių tėvais arba globėjais;

 Darbas su mokyklos pedagogais;

 Grupinis darbas mokyklos komisijose, grupėse;

 Prevencinės veiklos organizavimas (užimtumo organizavimas);

 Mokinių maitinimo koordinavimas mokykloje;

 Tiriamoji veikla;

 Informacijos sklaida;

 Kvalifikacijos kėlimas.

 Lietuvos Respublikos įstatymų, švietimo, mokslo ir sporto ministerijos įsakymų bei socialinio pedagogo pareigybės aprašo laikymasis.

Gerbiami Tėveliai, kreipkitės:

 Kai vaikas turi bendravimo, elgesio, mokymosi, mokyklos lankomumo, socialinių problemų;

 Kai vaikas patiria fizinį ar psichologinį smurtą mokykloje ar už jos ribų;

 Kai vaikas turi bendravimo su bendraamžiais, mokytojais ar tėvais sunkumų;

 Kai vaikas turi polinkį žalingiems įpročiams ar kitaip netinkamai elgiasi.

 Kai reikalinga informacija apie įstaigas, teikiančias socialinę, psichologinę ar kitą pagalbą vaikui;

Kai siekiama efektyvesnio bendradarbiavimo su mokytojais, mokiniais ar kitų institucijų specialistais.

Mielas moksleivi, kreipkis, jei :

 Kai nori pasidžiaugti sėkme ar pasidalinti savo rūpesčiais, kartu paieškoti sprendimų ar tiesiog pabūti kartu...

 Kai turi problemų bendraudamas su bendraamžiais, mokytojais ar tėvais;

 Kaikyla sunkumų moksluose ir nori apie tai pasikalbėti...

 Kai turi elgesio, mokymosi, mokyklos lankomumo problemų;

 Kai patiri patyčias, fizinį ar psichologinį smurtą;

 Kai jei esi naujokas mokykloje ir tau kyla sunkumų;

Visada esate laukiami tiesiog pabūti…

Socialinė pedagogė

Renalda Matevičienė

El.p. socpedagoge@rusnessm.silute.lm.lt

Tel. 865925649

Rusnės specialioji mokykla © 2012