paypal binary options broker

Apie mokyklą

Spausdinti

    Filmas apie mokyklą

 

Rusnės specialioji mokykla buvo įkurta 1952 m. rugsėjo 1 d. Lietuvos Respublikos švietimo ministro įsakymu.
Mokyklos tipas – pagrindinė specialioji mokykla sutrikusio intelekto vaikams dešimties ir trylikos (lavinamųjų klasių) metų mokykla, suteikianti bendrąjį išsilavinimą.

Formuojamos specialioji, lavinamoji, socialinių įgūdžių ugdymo programos. 
Mokykloje mokosi 56 mokiniai.

Mokykloje yra 7 klasių komplektai: 4 lavinamosios klasės ir 3 specialiosios klasės.

Mokykloje dirba 21 pedagogas ir 4 pagalbos mokiniui specialistai.

Mokykloje organizuojamas neformalus mokinių ugdymas. Veikia 8 neformaliojo ugdymo būreliai.

 

 

Vizija:

Rusnės specialioji mokykla – įstaiga užtikrinanti palankiausias ugdymosi sąlygas specialiųjų poreikių vaikams rajone ir sėkmingai rengianti kiekvieną ugdytinį integracijai visuomenėje.

 

Misija:

Teikti bendrąjį išsilavinimą sutrikusio intelekto bei kompleksinę negalią turintiems mokiniams nuo 7 iki 21 metų, kurti saugią aplinką ir palankias ugdymo(si) sąlygas specialiojoje mokykloje, siekti vaiko gerovės ir pozityvios socializacijos.

 

Filosofija

Mokymasis – tarsi kalvos pylimas. Jeigu aš sustoju, kai kalvos viršūnei tetrūksta vienos pintinės žemių, tas sustojimas priklauso nuo manęs, arba, jeigu aš tik pradedu ir tesu išpylęs vieną pintinę žemių, tačiau stengiuosi kopti aukštyn, tai tas kopimas, priklauso nuo manęs.

Konfucijus

 

Prioritetai:

1. Savarankiška, konkurencinga ir atsakinga mokykla.
2. Atvira ir partneryste grįsta darbo, mokymosi ir nepamokinės veiklos mokinių užimtumo aplinka.
3. Saugus ir sveikas vaikas.
4. Pagarbus vaikų tarpusavio elgesys.
5. Ugdymo turinio orientavimas į mokinių kompetencijų ugdymą.

 

Tikslai:

1. Užtikrinti ugdymo kokybę atliepiant mokinių poreikius, mokymosi patirtį ir galias.
2. Sukurti sveiką ir saugią ugdymo(si) aplinką.

 

Uždaviniai:

1. Ugdyti ir plėtoti specialiųjų poreikių mokinių dalykines ir bendrąsias kompetencijas, integruojant mokomąsias ir popamokines veiklas.
2. Individualizuoti edukacinę aplinką ir sudaryti ugdytiniams sveikas ir saugias ugdymosi sąlygas.
3. Skatinti inovacijų diegimą, keliant pedagogų, pagalbos mokiniui, specialistų kvalifikaciją.
4. Individualizuoti bendrųjų programų turinį ir ugdymo procesą, atsižvelgiant į mokinių intelekto sutrikimo laipsnį, asmenybės raidos ypatumus.
5. Stiprinti mokyklos, socialinių institucijų bendradarbiavimo ryšius.
 

Rusnės specialioji mokykla © 2012